“Chráň nás, bože, pred takou zásadovosťou!”

Detská choroba "ľavičiarstva" v komunizme

Vladimir Ilič Lenin

O texte

Po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii 1917 bolo celému svetu dokázané, že socialistická revolúcia je možná. V socialistickom tábore však nepanovala zhoda v tom, aká taktika je správna: Má sa socialistická strana angažovať vo „vysokej politike“ alebo v nerevolučných odboroch? Má vôbec existovať politická strana?

Na tieto otázky odpovedá Lenin vo svojej brožúre Detská choroba „ľavičiarstva“ v komunizme, vydanej v roku 1920. V nej sa venuje práve tzv. ľavicovej deviácii – kým pravicová deviácia sa v socializme prejavuje zhovievavosťou voči kapitalizmu a buržoázii, odmietaním revolúcie alebo prijímaním sociálnej demokracie ako náhrady socializmu, ľavicová úchylka zasa kompromisy odmieta prakticky úplne.

Ani po sto rokoch od vydania tejto publikácie nemajú mnohí a mnohé z antikapitalistického tábora na Slovensku jasno v týchto dávno zodpovedaných otázkach. Aj preto je tento text mimoriadne dôležitý, ak chceme budovať účinné socialistické hnutie.

Detskú chorobu ľavičiarstva v českom jazyku nájdete v Knižnici Socialistickej akadémie v PDF tu.
Na tejto stránke nájdete otázky (a odpovede), na ktoré sa oplatí upriamiť pozornosť pri čítaní jednotlivých kapitol. Snažili sme sa vybrať otázky, ktoré sú dôležité pre pochopenie hlavných myšlienok, ale zároveň aj také, ktoré sú relevantné pre nás dnes.

Sprievodcov k ďalším textom marxistickej klasiky nájdete tu.

Sprievodca textom

I. V akom zmysle možno hovoriť o medzinárodnom význame Ruskej revolúcie?

Ďalšie otázky
 • Aký je podľa Lenina význam VOSR pre medzinárodné robotnícke hnutie?
 • Aký je jej význam dnes?

II. Jedna z hlavných podmienok úspechu Bolševikov

 1. železnú disciplínu v strane a jej centralizáciu
 2. podporu zo strany kritickej zložky a množstva pracujúcich – “všetkými rozvážnymi, poctivými a obetavými živlami tejto triedy” (s. 4)

“Diktatúra proletariátu je … vojnou nové triedy proti silnejšiemu nepriateľovi, proti buržoázii, ktorej odpor je zdesaťnásobený jej zvrhnutím … a ktorej sila záleží nie len v sile medzinárodného kapitálu, v sile a stabilite medzinárodných stykov buržoázie, ale aj v sile zvyku, v sile malovýroby. Pretože … malovýroba plodí kapitalizmus a buržoáziu ustavične, … živelne a v masovom rozsahu. Zo všetkých týchto príčin je diktatúra proletariátu nevyhnutná a víťazstvo nad buržoáziou nemožné bez dlhotrvajúcej, urputnej a krutej vojny … vyžadujúcej neoblomnosť, ukáznenosť, pevnosť, nepoddajnosť a jednotnosť vôle.” (s. 4)

Ďalšie otázky
 • Má forma spontánnej organizácie rovnakú života- a akcieschopnosť? Zhodnoť súčasné aktivistické skupiny na Slovensku či alterglobalistické hnutie 00. rokov.
 • V čom vidí Lenin podmienky vzniku boľševickej formy strany?
 • V čom vidí Lenin historické predpoklady pre kryštalizáciu boľševickej formy strany?

III. Hlavné etapy v dejinách Boľševizmu

“Každý mesiac tohto obdobia, pokiaľ ide o školenie más a lídrov, tried a strán v základných pravidlách politickej vedy, rovnal sa roku „pokojného“ „ústavného“ vývoja. Bez „generálnej skúšky“ roku 1905 by vítazstvo Októbrovej revolúcie roku 1917 bolo nemožné.” (s. 6)

 

“[Skupiny obmedzujúce sa na legálny zápas] nedokázali, keď im vojna vzala vo všetkých pokročilých krajinách vychvaľovanú „legalitu“, zorganizovať ani približne tak slobodnú „nelegálnu“ diskusiu, a tak slobodné (nelegálne) prepracovanie správnych názorov, ako to učinili ruskí revolucionári vo Švajčiarsku a v niektorých iných krajinách.” (s. 7)

Lenin tu upozorňuje na dve veci:

 1. je nevyhnutné diverzifikovať formy politickej práce, v opačnom prípade jediná kríza, jediné nariadenie štátu, môže paralyzovať celú stranu
 2. obmedzovanie sa vtedajších socialistov na legálny zápas značne obmedzil možnosti analýzy situácie a vytvorila sa tak tendencia k reakčným záverom

Po revolúcii dochádza k demoralizácii strán a más, no “[p]ráve touto veľkou porážkou [po neúspešnej revolúcii 1905] sa dostáva revolučným stranám a revolučnej triede cenné a veľmi prospešnej školy, školy dialektiky dejín, školy chápania, schopnosti a umenia viesť politický boj. Priatelia sa poznávajú v nešťastí. Porazené armády sa dobre učia.” (s. 6)

“Zo všetkých porazených opozičných a revolučných strán ustúpili boľševici v najlepšom poriadku… Toho dosiahli boľševici len preto, že nemilosrdne demaskovali a vyhnali radikálnych ukvákancov, ktorí nechcú pochopiť, že je potrebné ustúpiť, že je nutné vedieť ustúpiť, že je rozhodne nutné naučiť sa pracovať legálne v najreakčnejších parlamentoch, v najreakčnejších odborových, družstevných, poisťovacích a iných organizáciách.” (s. 6)

Ďalšie otázky
 • Ako sa vyvíjalo vedomie tried a teória strán počas etáp vytýčených Leninom?
 • Ako zhŕňa Lenin tento vývoj a stratégiu boľševikov?

IV. V boji proti ktoým nepriateľom v radách robotníckeho hnutia boľševizmus vyrástol, zosílil a zocelil sa?

“[D]robný vlastník, malovýrobca … strádajúci za kapitalizmu stále útlakom a stíhaný veľmi často neuveriteľne prenikavým a rýchlym zhoršením životnej úrovne a ožobračením, ľahko upadá v krajný radikalizmus, ale není schopný prejaviť húževnatosť, organizovanosť, ukáznenosť a vytrvalosť.” (s. 9)

 

“Nestálosť takého radikalizmu, jeho neplodnosť a schopnosť rýchlo sa zvrátiť v … apatiu, blúznivosť …— to všetko je všeobecne známe.” (s. 9)

V súčasnosti možno podobné tendencie, aj triednu povahu sledovať u meštiackych (radikálnych) liberálov, ktorí majú anarchistický sklon, ale aj u malomeštiackych podnikateľov, ktorí majú sklony fašistické. V oboch prípadoch ide o dôsledok radikality vychádzajúcej z uvedomovania si svojej biednej situácie, no vplyvom triednych špecifík a/alebo aj kultúry s tým spätej inklinujú tieto skupiny k dvom opačným pólom rovnako impotentnej politiky.

“Záver je jasný: odmietať kompromisy „zásadne“, zavrhovať akúkoľvek prípustnosť kompromisov vôbec … je detinstvo, ktoré nemôže byť brané vážne. Politik, ktorý chce prospieť revolučnému proletariátu, musí vedieť odlíšiť konkrétne prípady práve takých kompromisov, ktoré sú neprípustné, ktoré znamenajú oportunizmus a zradu …” (s. 11)

“Je potrebné sa učiť robiť rozdiel medzi človekom, ktorý dal lupičom peniaze a zbraň, aby zmenšil nešťastie páchané lupičmi a uľahčil polapenie a zastrelenie banditov, a medzi človekom, ktorý dá lupičom peniaze a zbraň, aby se zúčastnil delenia ich koristi.” (s. 12)

Ďalšie otázky
 • Považuje boľševický marxizmus záškodnícku až teroristickú aktivitu za samoúčelný a impotentný avanturizmus a priori?
 • Skús charakterizovať “ľavicovú deviáciu” – z čoho vychádza, ako vyzerá?
 • Je účasť socialistického politika na kandidátke sociálnej demokracie neprípustným kompromisom? Za akých podmienok áno, za akých nie?

V. „Ľavý“ komunizmus v Nemecku. Vodcovia – strana – trieda – masa

Ďalšie otázky
 • Čo je robotnícka aristokracia, ako vzniká a aký má vplyv na vzťah masa-líder?
 • Aký je význam strany ako predvoja v triednom boji?

VI. Majú revolucionári pracovať v reakčných odboroch?

“Môžeme (a musíme) prikročiť k budovaniu socializmu nie pomocou vyfantazírovaných … ľudí, ale pomocou ľudí, ktorých nám zostavil kapitalizmus. To je iste veľmi „ťažké“, avšak každý pokus prikročiť k riešeniu úloh inak je … neseriózny.” (s. 18)

“Istá „reakčnosť“ odborov v uvedenom zmysle je za diktatúry proletariátu nevyhnutná. Kto to nechápe, pramálo  rozumie hlavným podmienkam prechodu od kapitalizmu k socializmu. Báť sa tejto „reakčnosti“‚ pokúšať sa zaobísť sa bez nej a preskakovať ju, je veľká hlúposť, lebo to znamená báť sa úlohy proletárskeho predvoja, ktorá spočíva v školení … a včleňovaní najzaostalejších vrstiev a más robotníckej triedy a roľníctva do nového života.” (s. 19)

“Väčšej … škody spôsobené revolúciou „ľavými“ radikálmi si nemožno ani predstaviť! Veď ak by sme teraz v Rusku, po pol tretieho roka nevídaných víťazstiev nad buržoáziou Ruska a Dohody, stanovili „vyslovenie sa pre diktatúru“ ako podmienku pre vstup do odborov, urobili by sme hlúposť, podkopali by sme svoj vplyv na masy … Pretože celá úloha komunistov spočíva v tom, aby dokázali presvedčiť zaostalých, pracovať medzi nimi, a nie se od nich oddeľovať vymudrovanými, bláhovo „ľavými“ heslami.”

“Je potrebné … použiť všetkých ľstí, obratných ťahov a metód, zamlčovania a zatajovania pravdy, len aby sme prenikli do odborov, udržali sa v nich a pracovali v nich komunisticky stoj čo stoj.” (s. 20)

“Celá vec je v tom, že musíme dokázať používať tejto taktiky [lavírovania a kompromisov] tak, aby sme všeobecnú úroveň proletárskeho uvedomenia, revolučnosti a spôsobilosti k boju a k víťazstvu zvyšovali, a nie znižovali.” (s. 30)

Ďalšie otázky
 • Je organizácia strany a sovietskeho štátu, tak ako ju popisuje Lenin, rýdzo “autoritárska”, alebo rýdzo “masovo demokratická”?
 • Stáva sa strana revolučnou programom, alebo skutkami?

VII. Je prípustná naša účasť v buržoáznych parlamentoch?

“Ako možno hovoriť o tom, že „parlamentarizmus je politicky prekonaný“, ak „milióny‘‘ a „légie“ proletárov … sú priamo „kontrarevolučné“!? Je jasné, že parlamentarizmus v Nemecku prekonaný ešte nie je.” (s. 22-23)

Trieda zjavne stále nemá vedomie potrebné pre praktické prekonanie parlamentnej formy.

“[I]de však práve o to, aby to, čo je prekonané pre nás, nebolo pokladané za prekonané pre triedu, pre masy. [Tu] vidíme, že „ľavičiari“ … nedokážu konať ako strana triedy, ako strana más. Nesmiete klesať na úroveň más … O tom nie je pochýb. Musíte im hovoriť trpkú pravdu. Musíte ich … predsudky nazývať predsudky. Zároveň ste však povinní triezvo sledovať skutočný stav triedneho uvedomenia … celej triedy (a nie len jej komunistickej avantgardy), celej pracujúcej masy (a nie len jej uvedomelých živlov).” (s. 23)

Toto ale môže skĺznuť do rezignácie nad propagovaním revolučných myšlienok a do zotrvania na sociálnodemokratických pozíciách. Je preto vecou neustálej sebakritiky a sledovania nálad, aby sa radikalita komunikácie odvíjala od materiálnych možností v správnej miere a vždy vpred.

“[Ú]časť bola nie len prospešná, ale pre stranu revolučného proletariátu priamo nevyhnutná práve po prvej buržoáznej revolúcii v Rusku (1905), aby bola pripravovaná druhá buržoázna revolúcia (vo februári 1917) a potom revolúcia socialistická (v októbri 1917).” (s. 24)

[Z]a revolúcie [je] mimoriadne prospešné, ak sú masové akcie mimo reakčný parlament koordinované s opozíciou v tomto parlamente, sympatizujúcou s revolúciou (a ešte lepšie: priamo podporujúcou revolúciou).” (s. 24)

Ďalšie otázky
 • Aký je rozdiel medzi “historicky” a “politicky” prekonanej forme a aký má táto analýza vplyv na politickú stratégiu?
 • Ako pomáha účasť (a úspech!) v parlamentnej politike s prekonávaním tejto formy?
 • “[A]kcia más … je dôležitejšia než parlamentná činnosť” – prečo a aký to má význam pre politickú stranu?
 • Za akých okolností bolo správne bojkotovať zvolanie a participácie na parlamentnej schôdzi?
 • Je naša súčasná situácia paralelnou so situáciou v západnej Európe, o akej hovorí Lenin?

VIII. „Žiadne kompromisy“?

“Každý proletár, vzhľadom na to, že žije v pomeroch masového boja a príkreho zostrenia triednych protikladov, pozná rozdiel medzi:

 1. kompromisom vynúteným objektívnymi podmienkami (ak je pokladnica štrajkujúcich prázdna, ak sa im nedostáva podpory zvonka, ak sú krajne vyhladovaní a vyčerpaní),
 2. kompromisom, ktorý nijakovsky neoslabuje revolučnú oddanosť a odhodlanosť k ďalšiemu boju pracujúcich, pristúpivších na taký kompromis,
 3. kompromisom zradcov, ktorí zvaľujú na objektívne príčiny svoje sebectvo (štrajkokazi tiež robia „kompromis“!)” (s. 27)

 

“Viesť vojnu za zvrhnutie medzinárodnej buržoázie, vojnu stokrát obtiažnejšiu … než [je vojna] medzi štátmi, a pritom sa vopred zriekať lavírovania a využívania záujmových rozporov (i keď dočasných) medzi nepriateľmi, dohodovania a kompromisov s (i keď dočasnými … a podmienečnými) spojencami — nie je to krajne smiešne? Nie je to niečo podobné, ako keby sme za namáhavého výstupu na ešte nepreskúmanú horu, na ktorú doteraz nikto nevystúpil, vopred odmietli ísť … okľukou, vracať sa niekedy späť, opúšťať raz zvolený smer a skúšať rôzne smery?” (s. 28)

Jednak domácemu kapitálu príde na pomoc zahraničný kapitál, napr. vo forme vojenskej intervencie alebo ekonomických sankcií (viď inváziu armád buržoáznych štátov do novovzniknuvšieho ZSSR, alebo ekonomickú blokádu Kuby či KĽDR).

A jednak doma stále existuje trieda maloburžoázie či iných kontrarevolučných skupín, ktoré budú z podstaty obnovovať a udržiavať kapitalistické výrobné vzťahy a vzdorovať tak prekonávaniu kapitalizmu.

Ďalšie otázky
 • V čom vidí Lenin význam lídrov strany v kontexte analýzy kompromisov?
 • Ako pristupoval Lenin k Versailleskmu mieru?

IX. „Ľavý“ komunizmus v Anglicku

“Revolúcia je nemožná bez celonárodnej krízy (postihujúcej vykorisťovaných i vykorisťovateľov). Pre revolúciu je teda potrebné:

 1. dosiahnuť to, aby vätšina pracujúcich (či aspoň väčšina triedne uvedomelých, … politicky aktívnych robotníkov) plne pochopila nutnosť prevratu a bola odhodlaná …
 2. aby vládnuce triedy zažívali vládnu krízu, ktorá by vťahovala do politiky aj najzaostalejšie masy (známkou každej skutočnej revolúcie je rýchle zdesaťnásobenie … počtu politického boja schopných príslušníkov … utlačovanej dovtedy apatickej masy), ktorá by ochromovala vládu a umožňovala revolucionárom jej rýchle zvrhnutie.” (s. 35)
Ďalšie otázky
 • Prečo podľa Lenina bolo správne, aby komunisti spolupracovali so Stranou práce – Labour party?
 • Aký význam by mal vznik komunistickej bunky v Strane práce z pohľadu agitácie?

X. Niektoré závery

 1. “revolučná trieda, aby mohla naplniť svoju úlohu, musí zvládnuť všetky formy alebo stránky spoločenskej činnosti bez výnimky …
 2. revolučná trieda musí byť pripravená na najrýchlejšiu a najneočekávanejšiu zámenu jednej formy formou druhou.” (s. 41)

“[Ľ]avý komunizmus je smer celkom mladý, práve sa rodiaci. Len preto môže byť tato choroba za istých okolností ľahko vyliečená a je nutné prikročiť k jej vyliečeniu …” (s. 44)

Dnes sa pravicový komunizmus úplne zdiskreditoval (KSS) alebo sa včlenil do “sociálnej demokracie”, no ľavicový komunizmus nabral na sile v podobe anarchizmu, resp. radikálneho liberalizmu a sociálneho aktivizmu, či chronicky online komunizmu a sektárstva. Ľavý komunizmus je v súčasnosti v Európe a na Slovensku dominantnou prekážkou účinného komunistického hnutia.

Ďalšie otázky
 • Prečo mal proletariát hlavnú úlohu v revolúcii napriek tomu, že v Rusku tvoril menšinu?
 • Aké sú dve historické úlohy uvedomelej zložky pracujúcej triedy nevyhnutné pre úspešnú revolúciu a za akých 3 podmienok môže k revolúcii dôjsť?
 • Sú revolučné iba nelegálne prostriedky boja?
Návrat hore