II. zjazd Frontu ľavicovej mládeže

II. zjazd FĽM sa konal na čerstvom tatranskom vzduchu v Starej Lesnej. Okrem mimoriadneho Zjazdu čakal našich členov bohatý sprievodný program. Absolvovali sme túru po tatranských plesách, vzdelávacie semináre, večerné premietanie filmu či čitateľský klub.

Dážď nás nezastavil

Program k II. zjazdu sme zahájili vo štvrtok 8. júna na tatranských plesách. Naši členovia prešli 20 km na trase Štrbské pleso – Popradské pleso – Batizovské pleso – Velické pleso – Tatranská Polianka. Napriek tomu, že premenlivosť počasia na nás nenechala suchú ani nitku, niektorým členom sa podarilo úspešne absolvovať celý okruh.

Pozvanie na túru vo Vysokých Tatrách prijala aj Christin Spormann, členka rakúskych strán Links a KPÖ. Cestou nás obohatila o niektoré skúsenosti z politického pôsobenia vo Viedni, z ktorých sa neváhame inšpirovať.

S turistickými akciami nekončíme, práve naopak, na budúci mesiac plánujeme Výstup na Rysy v duchu obnovenia zabudnutej tradície. Každoročný organizovaný výstup s názvom Po stopách V. I. Lenina si pripomínal deň, keď sem v roku 1913 vyliezol velikán Lenin.

Politická kampaň, Zjazd a mladý Marx

Piatkové ráno sme odštartovali rannou rozcvičkou, ktorú viedol náš tajomník Ľubomír Zeman, bývalý profesionálny skokan do výšky. Po atletickej abecede prebehol seminár na tému Politická komunikácia v kampaniach pod vedením Alexandry Aganbegović, podpredsedníčky FĽM. Po teoretickom náhľade do problematiky sme si prakticky vyskúšali využitie AI (z angl. artificial intelligence) na účely politickej kampane.

Podvečer sa začal trojhodinový Zjazd FĽM, ktorého sa zúčastnili naši členovia v prezenčnej i online forme. Posledný Zjazd sa uskutočnil minulý rok 3.6.2022, pričom podľa Stanov FĽM sa zvoláva spravidla raz za dva roky. Z dôvodu personálnych zmien v Ústrednom výbore FĽM bol zvolený mimoriadny Zjazd na 9.6.2023. V úvode predniesol bývalý predseda FĽM Maroš Čupka prejav, v ktorom zhodnotil doterajšiu činnosť FĽM a vysvetlil dôvody svojho odstúpenia z funkcie. Maroš Čupka zostáva politicky činný v hnutí Socialisti.sk.

Zjazd schválil prijatie nových zástupcov do ÚV, a to nasledovne. Predsedníčkou FĽM je Lenka Želonková, vo funkcii podpredsedníčky naďalej pôsobí Alexandra Aganbegović, tajomníkom sa stáva bývalý regionálny predseda FĽM Západ Ľubomír Zeman. Ďalšími členmi ÚV sú Róbert Dudáš a Ladislav Šepeľa. Regionálnou koordinátorkou Západ sa stáva Amélia Pálfyová s podpredsedom Matúšom Malým, Stred bude v gescii Jakuba Rendvanského a Východ bude koordinovať Róbert Dudáš. Gratulujeme novým členom vedenia a veríme v ich svedomité pracovné výkony, ktoré povedú FĽM k ďalšiemu rozvoju.

Ďalším podstatným bodom Zjazdu bola aktualizácia Stanov FĽM. V priebehu leta vypracuje ÚV Víziu FĽM, ktorá sa stane naším smerodajným programovým dokumentom. Vznikne štatút zahraničného člena, ktorý nám umožní prijímať členov narodených a žijúcich v zahraničí, aby sme tak mohli prispieť k budovaniu internacionalizmu na úrovni užších vzťahov. Rovnako nám nové stanovy umožnia zriaďovať odborné sekcie, aby sme tak zefektívnili našu odbornú publikačnú a vzdelávaciu činnosť.

Súčasťou nášho zasadnutia bol aj plán činnosti do konca roka 2023. V spolupráci s hnutím Socialisti.sk sme sa uzniesli na organizovaní niekoľkých akcií, ako napríklad Pochod Clementisovou cestou, rekonštrukcia pamätníka SNP či Výstup na Zobor. Zaviazali sme sa nadviazať spoluprácu s niekoľkými občianskymi združenia, ktoré sa zameriavajú na ekológiu, ochranu zvierat, ľudí bez prístrešia a kvír problematiku. Diskutovali sme o tvorbe vlastných iniciatív k SNP, 17. novembru a o propagácii členov FĽM, ktorí budú kandidovať v predčasných voľbách. O nadchádzajúcich akciách Vás budeme informovať na našich sociálnych sieťach.

Zjazd sme ukončili o 21. hodine a po večeri sme si sadli k premietaniu filmu Mladý Karl Marx.

Blaho neľudskej prírody je v ekosocializme

Po rannej atletike sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, kde prednášala Alexandra Aganbegović na tému Základy zelenej politiky. Na základe výsledkov vedeckého skúmania sme sa utvrdili v tom, že kapitalizmus je hlavnou príčinou devastácie životného prostredia, a to vplyvom cirkulácie kríz a prioritou v zisku. Je náročné za súčasných spoločenských podmienok uplatniť morálny extencionizmus tak, aby sme rozšírili morálnu komunitu za hranicu jednotlivcov. Napriek tomu, že bolo uzavretých okolo 3000 medzinárodných zmlúv, etické hranice hospodárskeho rastu naďalej nie sú rešpektované. Riešenia musí ukázať radikálna ľavica, a preto naša podpredsedníčka vypracúva rámcový dokument pre hnutie Socialisti.sk s názvom Sociálna ekológia.

Program k Zjazdu sme ukončili čitateľským klubom FĽM, ktorý sme realizovali v prezenčnej i online forme. Diskusiu viedla naša členka Sely, s ktorou sme sa stretli pri literatúre marxizmu-leninizmu už piatykrát. Dielom Mzda, cena a zisk sme odštartovali okruh marxistickej ekonomiky.

Ďakujeme našim členom za účasť na Zjazde i bohatom sprievodnom programe. Veríme, že tieto aktivity sa stanú odrazovým mostíkom k realizovaniu ďalších akcií, ktoré budú rovnako kombinovať rozvoj ducha aj tela. A ak ešte nie ste naším členom, neváhajte sa k nám pridať!

Zdieľať článok
Návrat hore