Proti rasizmu v Martine

Fórum pre ľudské práva v spolupráci (FÓRUM) s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) podali žalobu na mesto Martin, ktorá podáva drsný obraz systémového vykorisťovania a útlaku. Cieľom žaloby je riešiť hrozivú situáciu rómskych rodín, ktoré sa ocitli v nebezpečnej blízkosti skládky odpadu na okraji Martina.

História komunity Bambusky je jasným príkladom ľahostajnosti kapitalizmu voči postaveniu marginalizovaných skupín. Koncom 90. rokov 20. storočia obec zorganizovala nútené presídlenie rómskych rodín do segregovanej komunity Bambusky, oblasti zámerne zriadenej len niekoľko metrov od skládky nebezpečného odpadu. Táto hrubá neúcta k ich bezpečnosti je prejavom kapitalistickej ľahostajnosti k ľudským právam a dôstojnosti.

Podaním podnetu na Okresný súd v Martine FÓRUM a ERRC napádajú neľudské praktiky magistrátu. Rómske rodiny žijúce v Bambuskách už viac ako dve desaťročia znášajú život v tieni skládky, vystavené zdravotným rizikám, nehygienickým podmienkam a environmentálnym hrozbám. Táto situácia je nielen neudržateľná, ale aj zásadne diskriminačná a odráža širší model systémového útlaku.

Komunitné centrum Bambusky okrem iného poskytuje miestnym obyvateľom sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia. Foto: Facebook Komunitné centrum Bambusky

Alexandra Dubová, riaditeľka organizácie FÓRUM, prízvukuje, že úrady o tejto vážnej situácii vedia už roky a nepodnikli žiadne zmysluplné kroky na jej riešenie. Nedbanlivosť samosprávy poukazuje na štrukturálnu povahu tejto nespravodlivosti, čo ešte viac zdôrazňuje potrebu systémovej zmeny. Snaha FÓRUM-u o spravodlivosť nie je len bojom proti jednotlivým prípadom diskriminácie, ale výzvou na odstránenie systému, ktorý umožňuje a udržiava takéto nerovnosti.

Umiestnenie rómskej komunity v blízkosti skládky je jasným príkladom nezáujmu vládnucej vrstvy o životy pracujúcich a marginalizovaných skupín. Zraniteľnosť komunity v nebezpečných podmienkach a nedostatok základných služieb, ako je voda a elektrina, zdôrazňujú, že kapitalistický systém uprednostňuje zisk pred blahobytom ľudí.

Podľa slov Đorđeho Jovanovića, predsedu ERRC, je táto diskriminácia odrazom širšieho protirómskeho postoja v spoločnosti. Je nevyhnutné si uvedomiť, že neospravedlniteľné zaobchádzanie s rómskou komunitou v Bambuskách nie je ojedinelým úkazom, ale súčasťou opakujúcich sa prípadov segregácie a vystavovania rómskych komunít nebezpečnému prostrediu v celej Európe.

Boj za spravodlivosť v Bambuskách presahuje rámec súdnej siene. Je to boj proti kapitalistickej paradigme, ktorá udržiava environmentálny rasizmus a systémovú diskrimináciu. Výzva FÓRUM-u a ERRC na nesegregované, dôstojné bývanie a odstránenie skládky je dôležitým krokom k prekonaniu systému, ktorý udržiava nerovnosť.

Buďme solidárni s miestnou komunitou v ich boji proti kapitalistickému útlaku a systematickej diskriminácii. Pripojme sa k boju za spravodlivosť, rovnosť a odstránenie štruktúr, ktoré udržiavajú útlak.

.

.

Jakub Rendvanský, predseda FĽM Stred

Zdroj: Slovak Municipality Sued for Discrimination for Relocating Roma to a Landfill – European Roma Rights Centre (errc.org)

Zdieľať článok
Návrat hore