Teplé dvadsiate roky v Sovietskom zväze

Sovietsky zväz patril v oblasti uznania práv LGBT ľudí medzi priekopníkov. Červenoarmejky, homosexuálne manželstvá a gejovia na významných politických pozíciách, to všetko priniesli 20. roky v ZSSR.

Predslov

Autor v tomto texte používa pojem „teplý“ ako ekvivalent k pojmu „queer“. Použitím tohto pojmu sa autor pokúša zdôrazniť, že queer jednotlivci v miestnom prostredí majú svoj vlastný súbor spoločných skúseností a hodnôt. Ako queer osoby silne veria v lokalizáciu queer diskurzu, a nie vnucovanie západných hegemonických hodnôt miestnym queer ľuďom. Autor zdôrazňuje, že výraz „teplý“ by sa nemal vnímať ako znak inakosti alebo vylúčenia, ale ako inkluzívny spôsob, ako spoznať a osláviť queer ľudí v ich miestnom prostredí.

Intro

Lenin vo svojom diele Čo robiť? argumentoval, že komunistická strana vo svojom boji musí čeliť všetkým formám sociálneho útlaku, nielen bojom zameraným na triedny útlak.

„Vedomie robotníckej triedy nemôže byť skutočným politickým vedomím, pokiaľ robotníci nie sú vyškolení, aby reagovali na všetky prípady tyranie, útlaku, násilia a zneužívania, bez ohľadu na to, akej triedy sa to týka.“

Raný Sovietsky zväz bol prvou industrializovanou krajinou, ktorá uznala manželstvá osôb rovnakého pohlavia, krátko viedla svet v oblasti rodovo korekčných operácií a skúmala pohlavie ako spektrum, ktoré nie je iba binárne. [1]

Článok Jasona Yanowitza Sex a sexualita v Rusku skúma vplyv revolúcie na gejov, lesby a transrodové osoby. Manželstvá osôb rovnakého pohlavia boli legálne a niekoľko ľudí sa rozhodlo žiť ako druhé pohlavie. Intersexuálni a transrodoví ľudia mali možnosť lekárskej liečby. Otvorene homosexuálne orientovaným ľuďom bolo umožnené uchádzať sa o vládne a verejné funkcie, ako to bolo v prípade Georgiho Čičerina, ktorý bol v roku 1918 vymenovaný za komisára pre zahraničné veci. [2] Čičerinovo vymenovanie bolo pre LGBT komunitu v Rusku obrovským krokom vpred a článok ďalej zdôrazňuje progresívny vývoj, ktorý sa udial počas tohto obdobia. Napriek diskriminácii, ktorej ešte stále čelili, LGBT ľudia v Rusku počas tohto obdobia začali získavať určité práva a príležitosti, ku ktorým predtým nemali prístup.

Predrevolučné obdobie

V dvoch najvýznamnejších ruských mestách, v Petrohrade a Moskve, sa v druhej polovici 19. storočia rozvinula teplá scéna. Vznikli sociálne priestory, predovšetkým kúpele či parky; lingvistické konvencie (tetki, čo sa zhruba prekladá ako „teta“, slovo, ktoré bolo používané gejmi aj širšou verejnosťou); forma obliekania, ktorá signalizovala orientáciu; a aj obliekanie sa ako opačné pohlavie. [3]

Táto kultúra sa však orientovala prevažne na hľadanie sexuálnych partnerov a len niekoľko extrémne bohatých jedincov mohlo viesť mierne otvorený život. [4] V mnohých ohľadoch bolo toto prostredie nebezpečné, policajné razie a diskriminácia boli bežné, keďže homosexualita bola trestným činom.

Vzťahy medzi mužmi boli podľa noriem pravoslávnej cirkvi zakázané a trestali sa vyhnanstvom na Sibír až do roku 1917. [5] Boľševici zrušili cársky zákaz homosexuality v roku 1917 a znovu potvrdili svoj postoj v rokoch 1922 a 1926 pri novelizácii trestného zákonníka. [6] Ženy, ktoré mali romantické alebo sexuálne vzťahy s inými ženami, mali v Rusku menší prístup do verejnej sféry, rovnako ako takmer všetky ženy vo všeobecnosti, čo im sťažovalo budovanie súdržnej spoločnosti. Materiálov na túto tému je menej, keďže styk medzi ženami nebol trestný, a preto sa v súdnych záznamoch neobjavuje. [8] Napriek tomu niektoré dôkazy naznačujú, že existovali ženy, ktoré sa vzpierali spoločenským normám a zapájali sa do vzťahov rovnakého pohlavia.

Dekriminalizácia

„V roku 1917 nová revolučná vláda zrušila všetky zákony zakazujúce homosexualitu spolu so zvyškom cárskeho trestného zákonníka,“ píše Sherry Wolf. Sovietsky zväz bol jedným z prvých štátov vôbec, ktoré dekriminalizovali homosexualitu, a to zrušením cárskych právnych kódexov v roku 1917 a prijatím nového kódexu v roku 1922. Tento akt umožnil gejom žiť svoj život bez účasti štátu, súdy schvaľovali homosexuálne manželstvá a neskôr boli taktiež povolené oficiálne postupy zmeny pohlavia. [9] Táto sloboda byť sám sebou a vyjadrovať sa bez strachu z následkov bola pozoruhodnou zmenou v postoji aj v porovnaní s inými krajinami tejto doby.

Dr. Grigorii Batkis, vedúci Moskovského inštitútu sociálnej hygieny, vo svojej brožúre Sexuálna revolúcia v Rusku z roku 1923 opisuje vtedajší sovietsky postoj takto:

„Súčasná sexuálna legislatíva v Sovietskom zväze je dielom Októbrovej revolúcie. Táto revolúcia je dôležitá nielen ako politický fenomén, ktorý zabezpečuje politickú vládu robotníckej triedy. Ale aj pre revolúcie, ktoré z nej pramenia a šíria sa do všetkých aspektov života…“

„Revolúcia nenechala nič zo starých despotických a nekonečne nevedeckých zákonov; nevykročila cestou reformnej buržoáznej legislatívy, ktorá s právnickou rafinovanosťou stále visí na koncepte vlastníctva v sexuálnej sfére a v konečnom dôsledku vyžaduje, aby nad sexuálnym životom vládol dvojitý meter. Tieto zákony vždy vznikajú ignorovaním vedy.“

Sovietske právne predpisy tohto obdobia sa zakladali na tomto princípe:

„[Sovietska vláda] vyhlasuje absolútne nezasahovanie štátu a spoločnosti do sexuálnych záležitostí, pokiaľ nikto nie je zranený a nikomu nie je zasahované do jeho záujmov.“

„Čo sa týka homosexuality, sodomie a rôznych iných foriem sexuálneho uspokojenia, ktoré sú v európskej legislatíve stanovené ako priestupky proti verejnej morálke, sovietska legislatíva s nimi zaobchádza úplne rovnako ako s takzvaným „prirodzeným“ pohlavným stykom. Všetky formy pohlavného styku sú súkromnou záležitosťou. O trestné stíhanie ide len vtedy, ak ide o použitie sily alebo nátlaku, ako vo všeobecnosti, keď dôjde k ublíženiu na zdraví alebo zásahu do práv inej osoby.“

Uznanie manželstva osôb rovnakého pohlavia sa po ruskej revolúcii vyvinulo organicky: dve osoby rovnakého zákonného pohlavia požiadali o uzavretie manželstva a miestne súdy a úradníci sa zhodli, že neexistuje dôvod na odmietnutie. (V tomto období boli zrušené cirkevné svadby a všetky svadby sa diali v prítomnosti sudcu.) To umožnilo uznávať manželstvá osôb rovnakého pohlavia na papieri, aj keď to nebolo výslovne kodifikované v zákone. V roku 1926 bolo povolené, aby sa rodová identita zmenila na pasoch a iných úradných dokumentoch bez toho, aby sa žiadateľ podrobil chirurgickému zákroku, psychiatrickej liečbe alebo iným lekárskym procedúram. V tomto čase sa tiež začala štátom sponzorovaná štúdia o intersexuálnych problémoch. [10]

Teplé osobnosti

Georgij Čičerin, ktorý bol otvorene gej, pôsobil ako minister zahraničných vecí v rokoch 1918 až 1930. Bol zástupcom Trockého pri rokovaniach vedúcich k Brestlitovskej zmluve a nahradil Trockého vo funkcii komisára zahraničných vecí. Zastupoval aj Sovietsky zväz v Rapallskej zmluve a vyjednával s Eugeniom Pacellim na rokovaní o právnom postavení katolíckej cirkvi v Rusku. [11] (Ironicky, tento cirkevný hodnostár sa neskôr stal pápežom Piom XII, ktorý podporoval taliansky a nemecký fašistický režim.) Napriek jeho osobnej orientácii slúžilo Čičerinove menovanie a diplomatické snahy ako silný príklad toho, ako Rusko akceptovalo rôznorodú škálu ľudí. Čičerin bol blízkym priateľom Michaila Aleksejeviča Kuzmina, známeho homosexuálneho básnika v Rusku, ktorý napísal Krídla, literárne dielo zobrazujúce pozitívny príbeh o láske medzi mužmi, niečo, čo bolo v tejto dobe absolútne neslýchané. [12]

Existuje množstvo záznamov o „ženách“, ktoré sa začali obliekať ako muži a vstúpili do armády a ťažkého priemyslu; niektoré z nich mali manželov, zatiaľ čo iné mali partnerky. [13] To dokazuje, že Rusko malo v tom čase progresívnejší pohľad na rod a sexualitu ako iné časti Európy. Samozrejme, keďže často panoptikálne kategórie, ktoré ostro vymedzujú pohlavie, rodové vyjadrenie a sexualitu, boli v tomto období nejasné, predovšetkým pre nedostatok diskurzu o tejto téme, nie je možné byť konkrétnejší o týchto rodovo nekonformných ľuďoch.

Lev Rozenstein, jeden z najvýznamnejších psychiatrov v ranom Sovietskom zväze a vedúci Inštitútu neuropsychiatrickej profylaxie v Moskve, ktorý bol ovplyvnený Hirschfeldom (nemeckým ľavicovým sexuológom), organizoval kurzy sexuálnej výchovy a programy, ktoré mali pomôcť pacientom prijať ich túžbu po rovnakom pohlaví. Vyzval „lesby, milicionárky a červenoarmejky“, aby poskytli svoje životné príbehy, a tvrdil, že „ženy“ v sovietskom Rusku môžu legálne prijímať mužské mená a žiť ako muži. [14] [15] Rozensteinove pokrokové názory a činy týkajúce sa rodovej nekonformnosti neuveriteľne predbehli dobu a slúžia na zdôraznenie jedinečnej skúsenosti ľudí v ranom Sovietskom zväze, ktorí sa nedržali tradičných predstáv o rodovom prejave alebo sexualite.

Jedným z týchto prípadov bol Jevgenij Fedorovič M., pri narodení identifikovaný ako žena, ktorý zápasil so svojím pohlavím a nedostatočnou podporou rodiny, ale počas ruskej revolúcie dostal šancu prejaviť sa ako muž. Dvoril a oženil sa s „S“. Neskôr, keď pracoval ako politický inštruktor ďaleko od domova, jeho presun do iného mesta tragicky ukončil ich vzťah a stal sa z neho alkoholik. [16]

Delegácie

Boľševici sa pripojili a podporovali Svetovú ligu za sexuálnu reformu, pričom sa zúčastnili významných konferencií v Berlíne v roku 1923, v Kodani v roku 1928 a vo Viedni v roku 1930. [17] Na týchto konferenciách boli diskutované témy ako sexuálna výchova, prístup k antikoncepcii a potratom, ochrana práv žien a dekriminalizácia homosexuality.

Li Shiu Tong s Hirschfeldom na konferencii Svetovej ligy za sexuálnu reformu (WLSR) v roku 1932 v Brne.

V roku 1923 navštívila skupina sovietskych lekárov a výskumníkov sexuálneho reformátora Dr. Magnusa Hirschfelda v jeho Inštitúte pre výskum sexu v Berlíne. Požiadali o preštudovanie dokumentu o láske medzi osobami rovnakého pohlavia, ktorý bol na počudovanie Sovietskej delegácie zakázaný v Nemecku. Hirschfeldov denník obsahuje postrehy zdravotného komisára Samaška: „Povedal, ako ho potešilo, že v novom Rusku bol úplne zrušený bývalý trest pre homosexuálov.“ [18]

Túto návštevu viedol komisár pre zdravie (sovietsky ekvivalent ministra zdravotníctva) N. Samaško, ktorý opísal nové zákony týkajúce sa gejov ako „zámerne emancipačné, v spoločnosti všeobecne akceptované a nikto sa nesnaží ich zrušiť“. [19] Táto anekdota odhaľuje progresívny charakter zdravotného komisára v tomto období, ktorý sa zameriaval na riešenie zložitých problémov súvisiacich s rodom a sexualitou. Medzi ďalšie pozoruhodné úspechy jeho komisariátu patrila aj legalizácia interrupcií v roku 1920.

Magnus Hirschfeld, umiernený socialista a člen SPD, ktorý viedol hnutie za práva gejov a transrodových osôb, bol dominantnou postavou v Nemecku až do nástupu nacistov. [20]

Hirschfeldova knižnica bola spálená nacistami v máji 1933.

Sovietski psychiatri, inšpirovaní Hirschfeldom, vyvinuli prelomovú politickú teóriu pohlavia a rodu, ktorá sa vyvíjala od revolúcie až po koniec prvého päťročného plánu. To zahŕňalo spochybňovanie myšlienky vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia ako „perverzné“, medikalizáciu až po vyhlásenie biológa N. K. Koľcova, že „neexistuje žiadne stredné pohlavie, ale skôr nekonečné množstvo stredných pohlaví“. [21]

V tomto období bol vytvorený panel sovietskych lekárov, ktorí prijali návrhy podobné Koľcovmu, a rodovo potvrdzujúce operácie sa začali vykonávať. Títo chirurgovia boli zahltení otázkami od obyčajných sovietskych občanov, ktorí zápasili s vlastným telom a videli v nich cestu von. [22] Sovietski lekári sa týmto snažili spochybniť stigmu spojenú so vzťahmi medzi osobami rovnakého pohlavia a osvojiť si myšlienku, že pohlavie je viac než len jednoduchá binárna sústava.

Záver

Relatívne krátke obdobie slobody pre teplých ľudí v ranom Sovietskom zväze sa však skončilo koncom 20. rokov. Mnoho pokrokových zákonov bolo zrušených: interrupcie sa až na niekoľko výnimiek stali prakticky zakázanými, rozpustenie manželstva sa výrazne sťažilo a homosexualita bola kriminalizovaná. Vo všeobecnosti sa ideálom opäť stala nukleárna rodina, aj keď menej drsná ako cársky model. Toto sú fakty, ich interpretácia sa však u ľavičiarov aj neľavičiarov líši.

Teória histórie o „veľkom človeku“ sa často používa na presun viny na konkrétnych jednotlivcov. Na druhej strane, ako marxisti a materialisti s týmto výkladom nemôžeme súhlasiť. Tvrdíme, že k vzkrieseniu nukleárnej rodiny prispeli skôr ekonomické a sociálne podmienky doby než jednotlivci a ich činy. Kým nové a pokrokové zákony pripravoval komunistický predvoj, staré putá cárizmu a cirkvi boli v mysliach ľudí stále zakorenené.

Sedem až dvanásť miliónov ľudí zomrelo v dôsledku občianskej vojny a zásahov vojskami Entente; niekoľko miliónov ďalších zomrelo v dôsledku série prírodných katastrof, ktoré vyústili do neúrody na začiatku 20. a 30. rokov. Toto spolu so snahou o industrializáciu, ktorá bola nevyhnutná nielen pre zlepšenie života sovietskeho ľudu, ale aj ako predpoklad ich samotnej existencie s hroziacou fašistickou hrozbou na vzostupe, viedlo k masívnemu nedostatku pracovnej sily. Aby vláda vyriešila tento nedostatok, zmenila svoju politiku z politiky zrušenia rodiny na politiku jej podpory. V tomto zmysle hrala nukleárna rodina dôležitú úlohu pri poskytovaní pracovnej sily potrebnej na modernizáciu a zachovanie Sovietskeho zväzu. Dala sa situácia riešiť efektívnejšie? Samozrejme, neospravedlňujeme utrpenie teplých ľudí a žien v 30. a 40. rokoch 20. storočia, ale ako vedeckí socialisti cítime, že je našou povinnosťou reflektovať tieto udalosti, hodnotiť ich a poučiť sa z ich predností a nedostatkov, aby sme ich v budúcnosti dokázali implementovať lepšie.

.

.

Alex, člen FĽM Stred, a kol.

.

Zdroje:

[1] [16] [21] [22] 100 Years Ago, A Forgotten Soviet Revolution in LGBTQ Rights

100 years ago, a forgotten soviet revolution in LGBTQ rights

[2] [7] [19] Women’s and LGBT Liberation in Revolutionary Russia

Women’s & LGBT Liberation in Revolutionary Russia

[3] [5] [8] [9] Marxism, Stalinism, and Queerphobia

https://www.leftvoice.org/marxism-stalinism-and-queerphobia/

[4] [13] The Bolsheviks and the Sexual Revolution

https://www.marxists.org/history/etol/newspape/irishmr/vol06/no17/egan.pdf

[6] [11] [12] The October Revolution and the LGBTQ Struggle

The October Revolution and LGBTQ Struggle

[10] [14] [18] Marxism, the Bolshevik Revolution, and LGBT liberation

https://cpiml.net/liberation/2018/09/marxism-the-bolshevik-revolution-and-lgbt-liberation

[15] [17] [20] The Bolsheviks and sexual liberation

Zdieľať článok
Návrat hore